Tháng 4 năm 2011

Cung cấp mảng sản phẩm Kính hiển vi

Được chỉ định là đại diện ủy quyền của Olympus cung cấp thiết bị kính hiển vi công nghiệp tại Miền Bắc Việt Nam.
Đánh dấu sự ghi nhận tiếp theo của Olympus và sự phát triển mới của VISCO.

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu permalink .