Kiểm tra NDT cho vỏ đạn

Vỏ đạn sẽ được kiểm tra sau công đoạn dập hoặc/và trong quá trình bảo quản
Cấu tạo & hình dáng vỏ đạn

•Giải pháp đề xuất sử dụng công nghệ dòng xoáy mảng với thiết bị Omniscan của Olympus

Thiết bị Omniscan & Đầu dò dòng xoáy mảng dẻo

•Sử dụng đầu dò dòng xoáy mảng (Eddy Current  Array- ECA) dẻo uốn theo đường viền của vỏ đạn

Vị tri /Vùng kiểm tra

Phân tích dữ liệu với hình ảnh C-Scan
(hình chiếu bằng)

Các chỉ thị về khuyết tật

Trả lời