Webina: thiết lập cài đặt trên BondMaster 600M để phát hiện khuyết tật trong composite có cấu trúc dạng tổ ong

Thời gian: 18 tháng 4, 9:00 PM (21:00)

Nội dung chính

Hội thảo trên web này cho biết quy trình thiết lập trên BondMaster 600M để phát hiện sự mất liên kết trong các vật liệu tổng hợp có cấu trúc dạng tổ sử dụng chế độ Phân tích Trở kháng Cơ học (MIA). Trong phần nội dung sẽ đề cập đến việc làm thế nào để tối ưu hóa các thiết lập phát hiện tốt nhất những disbonds nhỏ hơn, cũng như xác định các khu vực đã qua sửa chữa tách biệt khỏi khuyết tật. Trong hội thảo trên web này, bạn cũng sẽ tìm hiểu thêm về đầu dò phân tích trở kháng cơ, hiệu chuẩn tần số, hiệu chuẩn tín hiệu và tối ưu hóa cài đặt để có thể giải thích rõ ràng các dạng tín hiệu khác nhau.

Trình bày bởi

Tommy Bourgelas, Quản lý Sản phẩm, Dòng sản phẩm dòng xoáy và ECA

Mục tiêu

  • Làm thế nào để xác định các khu vực được sửa chữa trong kết cấu tổ ong bằng cách sử dụng BondMaster 600
  • Làm thế nào để kiểm tra vật liệu dạng tổ ong với chế độ Phân tích Trở kháng cơ (MIA)
  • Làm thế nào để tối ưu hóa BondMaster 600 cài đặt để tạo thuận lợi cho việc giải thích tín hiệu

Đăng ký tại đây:

http://www.business-review-webinars.com/webinar/Energy/Detecting_Smaller_Disbonds_and_Identifying_Repaired_Areas_in_Composite_Honeycomb_Structures_Using_the_BondMaster_600-D9XhLdMt?utm_source=SP_OLY7&utm_medium=IU&utm_campaign=OLY7&sf53200642=1

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .