Các ứng dụng của thiết bị phân tích nhiễu xạ tia X di động (XRD)