Đặc tính vật liệu trong kiểm tra NDT

Kiểm tra không phá hủy hay kiểm tra không tổn hại (Non-Destructive Testing-NDT), hay còn gọi là đánh giá không phá hủy (Non-Destructive Evaluation-NDE), kiểm định không phá hủy (Non-Destructive Inspection-NDI), hoặc dò khuyết tật là việc sử dụng các phương pháp vật lý để kiểm tra phát hiện các khuyết tật bên trong hoặc ở bề mặt vật kiểm mà không làm tổn hại đến khả năng sử dụng của chúng.

Trong khi các phương pháp phá hủy có ưu điểm là cho kết quả trực tiếp, còn các phương pháp NDT chỉ cho được các kết quả gián tiếp thông qua so sánh đối chứng với mẫu chuẩn. Đặc tính vật liệu luôn là các giá trị cần được quan tâm trong khi tiến hành các phương pháp kiểm tra NDT.

Các đặc tính vật liệu được liệt kê sau đây lấy từ nhiều nguồn khác nhau. Khi sử dụng cần kiểm tra lại với các tài liệu khác do tính chính xác của các nguồn chưa được kiểm chứng.

Đặc tính của vật liệu sửa dụng trong siêu âm
Đặc tính của vật liệu sử dụng trong phương pháp dòng điện xoáy