Độ dẫn điện và điện trở suất của vật liệu sử dụng trong kiểm tra dòng điện xoáy

Dẫn điện là khả năng của một môi trường cho phép sự di chuyển của các hạt điện tích qua nó, khi có lực tác động vào các hạt, ví dụ như lực tĩnh điện của điện trường. Sự di chuyển có thể tạo thành dòng điện. Cơ chế của chuyển động này tùy thuộc vào vật chất.

Sự dẫn điện có thể diễn tả bằng định luật Ohm, rằng dòng điện tỷ lệ với điện trường tương ứng, và tham số tỷ lệ chính là độ dẫn điện.

Độ dẫn điện cũng là nghịch đảo của điện trở suất ρ:σ = 1/ρ, σ và ρ là những giá trị vô hướng.

Trong hệ SI σ có đơn vị chuẩn là S/m (Siemens trên mét), các đơn vị biến đổi khác như S/cm, m/Ω·mm² và S·m/mm² cũng thường được dùng, với 1 S/cm = 100 S/m và 1 m/Ω·mm² = S·m/mm² = 106 S/m. Riêng ở Hoa Kỳ σ còn có đơn vị % IACS (International Annealed Copper Standard), phần trăm độ dẫn điện của đồng nóng chảy, 100 % IACS = 58 MS/m. Giá trị độ dẫn điện của dây trần trong các đường dây điện cao thế thường được đưa ra bằng % IACS.

ĐỘ DẪN ĐIỆN VÀ ĐIỆN TRỞ SUẤT CỦA MỘT SỐ VẬT LIỆU THƯỜNG GẶP

Material Conductivity Resistivity Reference Notes
(% IACS) (Siemens/m) (Ohm-m) (See Below)
Aluminum
Pure 61.00 3.538E+07 2.826E-08 ECTM
99.99% 64.94 3.767E+07 2.655E-08 CSNDT
99.99% 64.94 3.767E+07 2.655E-08 ALASM
Red X-8 Cond. Stress Relieved 29.00 1.682E+07 5.945E-08 CSNDT
Red X-8 As Cast 26.00 1.508E+07 6.631E-08 CSNDT
11S Cond. T3 40.00 2.320E+07 4.310E-08 CSNDT
13 39.00 2.262E+07 4.421E-08 CSNDT
14S Cond. “0” 50.00 2.900E+07 3.448E-08 CSNDT
14S Cond. T6 40.00 2.320E+07 4.310E-08 CSNDT
17S Cond. “0” 45.00 2.610E+07 3.831E-08 CSNDT
17S Cond. T4 30.00 1.740E+07 5.747E-08 CSNDT
18S Cond. “0” 50.00 2.900E+07 3.448E-08 CSNDT
18S Cond. T61 40.00 2.320E+07 4.310E-08 CSNDT
2S Cond. “0” 59.00 3.422E+07 2.922E-08 CSNDT
2S Cond. H18 57.00 3.306E+07 3.025E-08 CSNDT
24S Cond. “0” 50.00 2.900E+07 3.448E-08 CSNDT
24S Cond. T4 30.00 1.740E+07 5.747E-08 CSNDT
24S Cond. T6 40.00 2.320E+07 4.310E-08 CSNDT
3S Cond. “0” 50.00 2.900E+07 3.448E-08 CSNDT
3S Cond. H 12 42.00 2.436E+07 4.105E-08 CSNDT
3S Cond. H 14 41.00 2.378E+07 4.205E-08 CSNDT
3S Cond. H 18 40.00 2.320E+07 4.310E-08 CSNDT
32S Cond. “0” 40.00 2.320E+07 4.310E-08 CSNDT
32S Cond. T6 35.00 2.030E+07 4.926E-08 CSNDT
40E 35.00 2.030E+07 4.926E-08 CSNDT
43 (Annealed) 42.00 2.436E+07 4.105E-08 CSNDT
43 As Cast 37.00 2.146E+07 4.660E-08 CSNDT
A51S Cond. “0” 55.00 3.190E+07 3.135E-08 CSNDT
A51S Cond. T4 and T6 45.00 2.610E+07 3.831E-08 CSNDT
52S Cond. “0” and H 38 35.00 2.030E+07 4.926E-08 CSNDT
53S Cond. “0” 45.00 2.610E+07 3.831E-08 CSNDT
53S Cond. T4 and T6 40.00 2.320E+07 4.310E-08 CSNDT
56S Cond. “0” 29.00 1.682E+07 5.945E-08 CSNDT
56S Cond. H 38 27.00 1.566E+07 6.386E-08 CSNDT
61S Cond. “0” 45.00 2.610E+07 3.831E-08 CSNDT
61S Cond. T4 and T6 40.00 2.320E+07 4.310E-08 CSNDT
75S Cond. T6 30.00 1.740E+07 5.747E-08 CSNDT
85 28.00 1.624E+07 6.158E-08 CSNDT
Aluminum Allcast
As Cast 27.00 1.566E+07 6.386E-08 CSNDT
Cond. Sol. H.T. & Stress Relieved 36.00 2.088E+07 4.789E-08 CSNDT
Sol H.T. and Aged 30.00 1.740E+07 5.747E-08 CSNDT
Stress Relieved 30.00 1.740E+07 5.747E-08 CSNDT
Aluminum Alloy (Wrought)
1050-0 61.30 2.810E-08 ALASM
1060-O 62.00 2.780E-08 ALASM
1060-H18 61.00 2.780E-08 ALASM
1100 57.00 – 61.80 3.445E+07 2.903E-08 NDT Mag
1100-O 59.00 2.920E-08 ALASM
1100-H18 57.00 3.020E-08 ALASM
1145-O 61.00 2.830E-08 ALASM
1145-H18 60.00 2.830E-08 ALASM
1199-O 64.50 2.670E-08 ALASM
1350-O 61.80 2.790E-08 ALASM
1350-Hx 61.00 2.820E-08 ALASM
2011-T3 36.00 – 36.50 2.103E+07 4.756E-08 NDT Mag
2011-T3 and T4 39.00 4.400E-08 ALASM
2011-T8 45.00 3.800E-08 ALASM
2014-F and -0 48.60 – 50.70 2.880E+07 3.473E-08 NDT Mag
2014-O 50.00 3.400E-08 ALASM
2014-T3 and -T4 32.50 – 34.80 1.952E+07 5.124E-08 NDT Mag
2014-T3, T4, and T451 34.00 5.100E-08 ALASM
2014-T6 38.00 – 39.70 2.253E+07 4.438E-08 NDT Mag
2014-T6, T651, and T652 40.00 4.300E-08 ALASM
2017-F 49.30 – 49.50 2.865E+07 3.490E-08 NDT Mag
2017-O 50.00 3.500E-08 ALASM
2017-T4 34.00 5.000E-08 ALASM
2024-F 46.80 – 48.50 2.764E+07 3.618E-08 NDT Mag
2024-O 50.00 3.400E-08 ALASM
2024-T3 28.60 – 36.10 1.876E+07 5.330E-08 NDT Mag
2024-T36 29.10 – 29.50 1.699E+07 5.884E-08 NDT Mag
2024-T3, T36, T351, T361, and T4 30.00 5.700E-08 ALASM
2024-T4 28.80 – 31.00 1.734E+07 5.766E-08 NDT Mag
2024-T6, T81, T851, and T861 38.00 4.500E-08 ALASM
2036-O 52.00 3.320E-08 ALASM
2036-T4 41.00 4.210E-08 ALASM
2048-T851 42.00 4.000E-08 ALASM
2124-O 50.00 3.450E-08 ALASM
2124-T851 39.00 4.421E-08 ALASM resistivity converted from conductivity
2127-T4 42.10 – 42.40 2.451E+07 4.081E-08 NDT Mag
2218-T61 37.40 2.169E+07 4.610E-08 NDT Mag
2218-T61 38.00 4.500E-08 ALASM
2218-T72 40.00 4.300E-08 ALASM
2219-O 44.00 3.900E-08 ALASM
2219-T31, T37, and T351 28.00 6.200E-08 ALASM
2219-T62, T81, T87, and T851 30.00 5.700E-08 ALASM
2319-O 44.00 3.900E-08 ALASM
2618 40.20 2.332E+07 4.289E-08 NDT Mag
2618-T61 37.00 4.700E-08 ALASM
3003-O 44.70 – 49.80 2.741E+07 3.649E-08 NDT Mag
3003-O 50.00 3.400E-08 ALASM
3003-H14 and -H12 37.80 – 51.50 2.590E+07 3.861E-08 NDT Mag
3003-H12 42.00 4.100E-08 ALASM
3003-H14 41.00 4.200E-08 ALASM
3003-H18 40.00 4.300E-08 ALASM
3003-H24 and -H28 37.80 – 47.50 2.474E+07 4.043E-08 NDT Mag
3004 39.40 – 43.50 2.404E+07 4.160E-08 NDT Mag
3004-O 42.00 4.100E-08 ALASM
X3005-O 50.10 – 50.30 2.912E+07 3.435E-08 NDT Mag
3105-O 45.00 3.830E-08 ALASM
4032-O 40.00 4.310E-08 ALASM
4032-T6 35.30 – 36.30 2.076E+07 4.816E-08 NDT Mag
4032-T6 36.00 4.790E-08 ALASM
4043-F 52.30 – 54.30 3.091E+07 3.235E-08 NDT Mag
4043-O 42.00 4.100E-08 ALASM
5005 52.30 – 52.80 3.048E+07 3.281E-08 NDT Mag
5005-O and H38 52.00 3.320E-08 ALASM
5050 48.30 – 49.80 2.845E+07 3.515E-08 NDT Mag
5050-O and H38 50.00 3.400E-08 ALASM
5052 33.60 – 37.60 2.065E+07 4.843E-08 NDT Mag
5052-O and H38 35.00 4.930E-08 ALASM
5056 28.10 – 29.80 1.679E+07 5.956E-08 NDT Mag
5056-O 29.00 5.900E-08 ALASM
5056-H38 27.00 6.400E-08 ALASM
5083 29.00 5.950E-08 ALASM
5086 31.00 5.600E-08 ALASM
5154 30.50 – 32.80 1.836E+07 5.448E-08 NDT Mag
5154 32.00 5.390E-08 ALASM
5182 31.00 5.560E-08 ALASM
5252 35.00 4.900E-08 ALASM
5254 32.00 5.400E-08 ALASM
5356-O 29.00 5.940E-08 ALASM
5357 42.30 – 47.00 2.590E+07 3.861E-08 NDT Mag
5454 34.00 5.100E-08 ALASM
5456 29.00 5.950E-08 ALASM
5457 46.00 3.750E-08 ALASM
5652 35.00 4.900E-08 ALASM
5657 54.00 3.200E-08 ALASM
6005-T5 49.00 3.500E-08 ALASM
6009-O 54.00 3.190E-08 ALASM
6009-T4 44.00 3.920E-08 ALASM
6009-T6 47.00 3.670E-08 ALASM
6010-O 53.00 3.250E-08 ALASM
6010-T4 39.00 4.420E-08 ALASM
6010-T6 44.00 3.920E-08 ALASM
6053 39.30 – 48.00 2.532E+07 3.950E-08 NDT Mag
6061-F and -0 42.30 – 48.50 2.633E+07 3.798E-08 NDT Mag
6061-O 47.00 3.700E-08 ALASM
6061-T4 37.60 – 40.50 2.265E+07 4.415E-08 NDT Mag
6061-T4 40.00 4.300E-08 ALASM
6061-T6 and -T9 40.00 – 44.80 2.459E+07 4.066E-08 NDT Mag
6061-T6 43.00 4.000E-08 ALASM
6062-F 47.00 – 51.00 2.842E+07 3.519E-08 NDT Mag
6062-T4 43.50 – 44.00 2.538E+07 3.941E-08 NDT Mag
6062-T6 44.70 – 49.50 2.732E+07 3.661E-08 NDT Mag
6063-O 58.00 3.000E-08 ALASM
6063-T1 50.00 3.500E-08 ALASM
6063-T5 55.00 3.200E-08 ALASM
6063-T6 and T83 53.00 3.300E-08 ALASM
6066-O 40.00 4.300E-08 ALASM
6066-T6 37.00 4.700E-08 ALASM
6070-T6 44.00 3.900E-08 ALASM
6101-T6 57.00 3.020E-08 ALASM
6101-T61 59.00 2.920E-08 ALASM
6101-T63 58.00 2.970E-08 ALASM
6101-T64 60.00 2.870E-08 ALASM
6101-T65 58.00 2.970E-08 ALASM
6151-0 53.30 – 55.00 3.141E+07 3.184E-08 NDT Mag
6151-O 54.00 3.200E-08 ALASM
6151-T4 41.50 – 43.30 2.459E+07 4.066E-08 NDT Mag
6151-T6 42.00 4.100E-08 ALASM
6151-T6 43.90 – 45.00 2.578E+07 3.879E-08 NDT Mag
6151-T6 45.00 3.800E-08 ALASM
6201-T81 54.00 3.200E-08 ALASM
6205-T1 45.00 3.700E-08 ALASM
6205-T5 49.00 3.500E-08 ALASM
6262-T9 44.00 3.900E-08 ALASM
6351-T6 46.00 3.800E-08 ALASM
6463-T1 50.00 3.400E-08 ALASM
6463-T5 55.00 3.100E-08 ALASM
6463-T6 53.00 3.300E-08 ALASM
6951-F 53.00 – 53.10 3.077E+07 3.250E-08 NDT Mag
6951-0 55.70 – 56.50 3.254E+07 3.073E-08 NDT Mag
7005-O 43.00 4.010E-08 ALASM
7005-T53, T5351, T63, and T6351 38.00 4.540E-08 ALASM
7005-T6 35.00 4.930E-08 ALASM
7039 32-40 4.3E-8–5.4E-8 ALASM resistivity converted from conductivity
7049 40.00 4.300E-08 ALASM
7050-O 47.00 3.670E-08 ALASM
7050-T76 and T7651 39.50 4.360E-08 ALASM
7050-T736 and T73651 40.50 4.260E-08 ALASM
7072 60.00 – 60.10 3.483E+07 2.871E-08 NDT Mag
7072-O 60.00 2.870E-08 ALASM
7075-F 44.50 – 47.80 2.677E+07 3.736E-08 NDT Mag
7075-T6 31.40 – 34.80 1.920E+07 5.209E-08 NDT Mag
7075-T6 32.00 1.856E+07 5.388E-08 ECTM
7075-W 27.00 – 37.00 1.856E+07 5.388E-08 NDT Mag
7075-T6, T62, T651, and T652 33.00 5.220E-08 ALASM
7075-T76 and T7651 38.50 4.480E-08 ALASM
7075-T73, T7351, and T7352 40.00 4.310E-08 ALASM
7076 35.00 3.750E-08 ALASM
7175-O 46.00 3.750E-08 ALASM
7175-T66 36.00 4.790E-08 ALASM
7175-T736 and T73652 40.00 4.310E-08 ALASM
7178-O 46.00 3.750E-08 ALASM
7178-T6 and T651 32.00 5.390E-08 ALASM
7178-T76 and T7651 39.00 4.420E-08 ALASM
X7178-F and -0 45.50 – 46.00 2.654E+07 3.769E-08 NDT Mag
X7178-W and T6 26.80 – 32.60 1.723E+07 5.805E-08 NDT Mag
7475-O 46.00 3.750E-08 ALASM
7475-T61 and T651 36.00 4.790E-08 ALASM
7475-T761 and T7651 40.00 4.310E-08 ALASM
7475-T7351 42.00 4.110E-08 ALASM
Aluminum Alloys (Cast)
122 Perm. Mold As Cast 34.00 1.972E+07 5.071E-08 CSNDT
122 Sand Cond. T2 41.00 2.378E+07 4.205E-08 CSNDT
122 Sand Cond. T61 33.00 1.914E+07 5.225E-08 CSNDT
113 30.00 1.740E+07 5.747E-08 CSNDT
C113 27.00 1.566E+07 6.386E-08 CSNDT
A 132 Cond. T551 29.00 1.682E+07 5.945E-08 CSNDT
201.0-T6 27-32 4.5E-8–6.4E-8 ALASM
206.0-T6 27-32 5.4E-8–6.4E-8 ALASM conductivity converted from resistivity
206.0-T7 32-34 5.0E-8–5.4E-8 ALASM conductivity converted from resistivity
208.0 as-cast 31.00 5.560E-08 ALASM
(208.0) 108 31.00 1.798E+07 5.562E-08 CSNDT
208.0 annealed 38.00 4.540E-08 ALASM
214 35.00 2.030E+07 4.926E-08 CSNDT
A214 33.00 1.914E+07 5.225E-08 CSNDT
218 24.00 1.392E+07 7.184E-08 CSNDT
220 21.00 1.218E+07 8.210E-08 CSNDT
242.0-T21, sand 44.00 3.920E-08 ALASM
(242.0) 142 Sand Cond. T21 44.00 2.552E+07 3.918E-08 CSNDT
242.0-T571, sand 34.00 5.070E-08 ALASM
(242.0) 142 Sand Cond. T571 34.00 1.972E+07 5.071E-08 CSNDT
242.0-T77, sand 38.00 4.540E-08 ALASM
(242.0) 142 Sand Cond. T77 37.00 2.146E+07 4.660E-08 CSNDT
242.0-T61, permanent mold 33.00 5.220E-08 ALASM
295.0-T4 35.00 4.930E-08 ALASM
(295.0) 195 Cond. T4 35.00 2.030E+07 4.926E-08 CSNDT
295.0-T62 37.00 4.930E-08 ALASM
(295.0) 195 Cond. T62 37.00 2.146E+07 4.660E-08 CSNDT
296.0-T4 and T6 33.00 5.220E-08 ALASM
(296.0) B 195 Cond. T4 35.00 2.030E+07 4.926E-08 CSNDT
(296.0) B 195 Cond. T6 36.00 2.088E+07 4.789E-08 CSNDT
308.0 37.00 4.660E-08 ALASM
(308.0) A 108 37.00 2.146E+07 4.660E-08 CSNDT
R 317 30.00 1.740E+07 5.747E-08 CSNDT
319.0 27.00 6.390E-08 ALASM
319 Sand 27.00 1.566E+07 6.386E-08 CSNDT
319 Perm. Mold 28.00 1.624E+07 6.158E-08 CSNDT
336.0-T551 29.00 5.950E-08 ALASM
355.0-T51, sand 43.00 4.010E-08 ALASM
355 Sand Cond. T51 43.00 2.494E+07 4.010E-08 CSNDT
355.0-T6, sand 36.00 4.790E-08 ALASM
355 Sand Cond. T6 36.00 2.088E+07 4.789E-08 CSNDT
355.0-T61, sand 39.00 4.420E-08 ALASM
355 Sand Cond. T61 37.00 2.146E+07 4.660E-08 CSNDT
355.0-T7, sand 42.00 4.100E-08 ALASM
355 Sand Cond. T7 42.00 2.436E+07 4.105E-08 CSNDT
355.0-T6, permanent mold 39.00 4.420E-08 ALASM
355 Perm. Mold Cond. T6 39.00 2.262E+07 4.421E-08 CSNDT
356.0-T51, sand 43.00 4.010E-08 ALASM
356 Sand Cond. T51 43.00 2.494E+07 4.010E-08 CSNDT
356.0-T6, sand 39.00 4.420E-08 ALASM
 356 Sand Cond. T6 39.00 2.262E+07 4.421E-08 CSNDT
356.0-T7, sand 40.00 4.310E-08 ALASM
356.0-T6, permanent mold 41.00 4.210E-08 ALASM
360.0 28.00 6.160E-08 ALASM
A360.0 30.00 5.747E-08 ALASM resistivity converted from conductivity
360 37.00 2.146E+07 4.660E-08 CSNDT
380.0 27.00 6.500E-08 ALASM
380 27.00 1.566E+07 6.386E-08 CSNDT
383.0 23.00 7.496E-08 ALASM resistivity converted from conductivity
384.0 22.00 7.837E-08 ALASM resistivity converted from conductivity
A384.0 23.00 7.496E-08 ALASM resistivity converted from conductivity
390.0-F 27.00 6.386E-08 ALASM resistivity converted from conductivity
390.0-T5 25.00 6.896E-08 ALASM resistivity converted from conductivity
413.0 31.00 5.56E-08 ALASM
443.0 As-Cast 37.00 4.660E-08 ALASM
443.0 Annealed 42.05 4.100E-08 ALASM conductivity converted from resistivity
514.0 35.00 4.930E-08 ALASM
518.0 25.00 6.896E-08 ALASM resistivity converted from conductivity
520.0-T4 21.00 8.210E-08 ALASM
535.0 20.00 7.500E-08 ALASM
712.0 35.00 4.930E-08 ALASM
713.0 35.00 4.926E-08 ALASM resistivity converted from conductivity
750 45.00 2.610E+07 3.831E-08 CSNDT
771.0 27.00 6.386E-08 ALASM resistivity converted from conductivity
850.0 47.00 3.670E-08 ALASM
Material Conductivity Resistivity Reference Notes
(% IACS) (Siemens/m) (Ohm-m) (See Below)
Copper and Alloys by Copper Alloy Number
Pure (annealed) 100.00 5.800E+07 1.724E-08 ECTM
C10100, C10200 101.00 1.710E-08 MHASM2
C10300-O61 99.00 1.740E-08 MHASM2
C10400, C10500, C10700 (O61 temper) 100.00 1.720E-08 MHASM2
C10800-O61 92.00 1.870E-08 MHASM2
C11000-O60 100-101.5 1.700E-8–1.724E-8 MHASM2
C11000-H14 97.00 1.780E-08 MHASM2
C11100 100.00 1.720E-08 MHASM2
C11300, C11400, C11500, C11600 100.00 1.720E-08 MHASM2
C12500, C12700, C12800, C12900, C13000 (annealed) 98.00 1.760E-08 MHASM2
C14300 96.00 1.800E-08 MHASM2
C14310 85.00 2.030E-08 MHASM2
C14500 93.00 1.860E-08 MHASM2
C14700-O61 95.00 1.810E-08 MHASM2
C15000 93.00 1.860E-08 MHASM2
C15100 (annealed) 95.00 1.810E-08 MHASM2
C15100 (rolled) 90.00 1.920E-08 MHASM2
C15500 (annealed) 91.00 1.900E-08 MHASM2
C15710 90.00 1.920E-08 MHASM2
C15720 89.00 1.940E-08 MHASM2
C16200 90.00 1.920E-08 MHASM2
C17000-TB00 (strip) 28-33 5.2E-8–6.2E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000-TB00 (rod, bar, plate tubing, forgings) 17-19 9.1E-8–1.0E-7 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000-TB00 (billet) 13-18 9.6E-8–1.3E-7 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000-TD01 (strip) 29-34 5.0E-8–5.9E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000-TD02 (strip) 32-38 4.5E-8–5.4E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000-TD04 (strip) 35-39 4.4E-8–4.9E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000-TD04 (rod, bar, plate tubing) 15-17 1.0E-7–1.1E-7 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000-TF00 (strip) 35-39 4.8E-8–4.8E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000-TF00 (rod, bar, plate tubing, forgings) 22-25 6.9E-8–7.8E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000-TF00 (billet) 18-25 6.9E-8–9.6E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000-TH01 (strip) 36-41 4.1E-8–4.8E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000-TH02 (strip) 36-42 3.8E-8–4.5E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000-TH04 (strip) 38-45 4.7E-8–5.2E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000-TH04 (rod, bar, plate tubing) 22-25 6.9E-8–7.8E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000-TM00 (strip) 33-37 4.5E-8–5.1E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000-TM01 (strip) 34-38 4.4E-8–4.9E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000-TM02 (strip) 35-39 4.3E-8–4.8E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000-TM04 (strip) 36-40 4.1E-8–4.7E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000-TM06 (strip) 37-42 4.1E-8–4.7E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000-TM08 (strip) 33-45 3.8E-8–5.2E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000 as-cast (billet) 16-22 7.8E-8–1.1E-7 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17000 cast and aged (billet) 18-23 7.5E-8–9.6E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17200, C17300-TB00 17-19 9.1E-8–1.0E-7 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17200, C17300-TB00 (billets) 25-45 3.8E-8–6.9E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17200, C17300-TD01 16-18 9.6E-8–1.1E-7 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17200, C17300-TD02 15-17 1.0E-7–1.1E-7 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17200, C17300-TD04 15-17 1.0E-7–1.1E-7 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17200, C17300-TF00 22-25 6.9E-8–7.8E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17200, C17300-TF00 (billets) 1.0-3.0 5.7E-7–1.7E-6 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17200, C17300-TH01 22-25 6.9E-8–7.8E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17200, C17300-TH02 22-25 6.9E-8–7.8E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17200, C17300-TH04 22-25 6.9E-8–7.8E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17200, C17300-TM00 20-28 6.2E-8–8.6E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17200, C17300-TM01 20-28 6.2E-8–8.6E-9 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17200, C17300-TM02 20-28 6.2E-8–8.6E-10 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17200, C17300-TM04 20-28 6.2E-8–8.6E-11 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17200, C17300-TM06 20-28 6.2E-8–8.6E-12 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17200, C17300-TM08 20-28 6.2E-8–8.6E-13 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17200, C17300 as-cast (billet) 15-30 5.7E-8–1.1E-7 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17200, C17300 cast and aged (billet) 10.0-20 8.6E-8–1.7E-7 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17410 45.00 3.800E-08 MHASM2
C17500-TB00 20-30 5.7E-8–8.6E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17500-H04 20-30 5.7E-8–8.6E-9 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17500-TF00 45-60 2.9E-8–3.8E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17500-TH04 50-60 2.9E-8–3.4E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17500-HTR 45-60 2.9E-8–3.8E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17500-HTC 60 min 2.9E-8 max MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17600-TB00 20-30 5.7E-8–8.6E-9 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17600-TB00 (billet) 22-28 6.2E-8–7.8E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17600-H04 20-30 5.7E-8–8.6E-9 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17600-TF00 45-60 2.9E-8–3.8E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17600-TF00 (billet, forged products) 50-60 2.9E-8–3.4E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17600-TH04 50-60 2.9E-8–3.4E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17600 as-cast (billet) 32-37 4.7E-8–5.4E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C17600 cast and aged (billet) 40-50 3.4E-8–4.3E-8 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C18100 (annealed) 80.00 2.170E-08 MHASM2
C18200, C18400, C18500-TB00 40.00 4.310E-08 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C18200, C18400, C18500-TH04 80.00 2.163E-08 MHASM2
C18700 96.00 7.790E-08 MHASM2
C19200 (strip) 60.00 2.880E-08 MHASM2
C19200 (tubing) 50.00 3.450E-08 MHASM2
C19210 80.00 2.160E-08 MHASM2
C19400-O60 40.00 4.310E-08 MHASM2
C19400-H14 50.00 3.450E-08 MHASM2
C19400 (all other tempers) 65 nominal 2.26e-8 nominal MHASM2
C19500 50.00 3.440E-08 MHASM2
C19520 40.00 4.930E-08 MHASM2
C19700 80.00 2.160E-08 MHASM2
C21000 (annealed) 56.00 3.100E-08 MHASM2
C22000 (annealed) 44.00 3.910E-08 MHASM2
C22600 (annealed) 40.00 4.300E-08 MHASM2
C23000 (annealed) 37.00 4.700E-08 MHASM2
C24000-O61 32.00 5.400E-08 MHASM2
C26000-O61 28.00 6.200E-08 MHASM2
C26800, C27000 (annealed) 27.00 6.400E-08 MHASM2
C28000 28.00 6.160E-08 MHASM2
C31400 42.00 4.100E-08 MHASM2
C31600 32.00 5.400E-08 MHASM2
C33000 26.00 6.600E-08 MHASM2
C33200-O61 26.00 6.600E-08 MHASM2
C33500 26.00 6.600E-08 MHASM2
C34000-O61 26.00 6.600E-08 MHASM2
C34200, C35300-O61 26.00 6.600E-08 MHASM2
C34900 26.00 6.600E-08 MHASM2
C35000 26.00 6.600E-08 MHASM2
C35600-O61 26.00 6.600E-08 MHASM2
C36000-O61 26.00 6.600E-08 MHASM2
C36500, C36600, C36700, C36800-O61 28.00 6.200E-08 MHASM2
C37000-O61 27.00 6.390E-08 MHASM2
C37700 27.00 6.400E-08 MHASM2
C38500-O61 28.00 6.200E-08 MHASM2
C40500 41.00 4.200E-08 MHASM2
C40800 37.00 4.660E-08 MHASM2
C41100 32.00 5.400E-08 MHASM2
C41500 28.00 6.200E-08 MHASM2
C41900 22.00 7.800E-08 MHASM2
C42200 31.00 5.500E-08 MHASM2
C42500 28.00 6.200E-08 MHASM2
C43000 27.00 6.400E-08 MHASM2
C43400 31.00 5.600E-08 MHASM2
C43500 28.00 6.200E-08 MHASM2
C44300, C44400, C44500 25.00 6.900E-08 MHASM2
C46400, C45600, C46600, C46700 (annealed) 26.00 6.630E-08 MHASM2
C48200 26.00 6.630E-08 MHASM2
C48500 26.00 6.630E-08 MHASM2
C50500 48.00 3.600E-08 MHASM2
C50710 30.00 5.740E-08 MHASM2
C51000 20.00 8.700E-08 MHASM2
C51100 20.00 8.700E-08 MHASM2
C52100 13.00 1.330E-07 MHASM2
C52400 11.00 1.570E-07 MHASM2
C54400 19.00 9.100E-08 MHASM2
C60600 17.00 1.000E-07 MHASM2
C60800 17.00 1.000E-07 MHASM2
C61000 15.00 1.150E-08 MHASM2
C61300 12.00 1.440E-07 MHASM2
C61400 14.00 1.230E-07 MHASM2
C61500 12.60 1.370E-07 MHASM2
C62300 12.00 1.440E-07 MHASM2
C62400 12.00 1.440E-07 MHASM2
C62500 10.00 1.720E-07 MHASM2
C63000 9.00 1.920E-06 MHASM2
C63200 7.00 2.460E-08 MHASM2
C63600 12.00 1.430E-07 MHASM2
C63800 10.00 1.740E-07 MHASM2
C65100 12.00 1.440E-07 MHASM2
C65400 7.00 2.460E-07 MHASM2
C65500 7.00 2.460E-07 MHASM2
C66400-O61 30.00 5.750E-08 MHASM2
C68800-O61 18.00 9.600E-08 MHASM2
C68800-H08 16.60 1.040E-07 MHASM2
C69000-O61 18.00 9.600E-08 MHASM2
C69400 6.20 2.800E-07 MHASM2
C70250 35-40 4.31E-8–4.93E-8 MHASM2
C70400 14.00 1.200E-07 MHASM2
C70600 9.10 1.900E-07 MHASM2
C71000-O61 6.50 2.650E-07 MHASM2
C71500-O61 4.60 3.750E-07 MHASM2
C71900 4.40 3.950E-07 MHASM2
C72200 6.53 2.640E-07 MHASM2
C72500 11.00 1.570E-07 MHASM2
C74500 9.00 1.920E-07 MHASM2
C75200 6.00 2.870E-07 MHASM2
C75400 7.00 2.460E-07 MHASM2
C75700 8.00 2.160E-07 MHASM2
C77000 5.50 3.140E-07 MHASM2
C78200 10.90 1.600E-07 MHASM2
C81100 92.00 1.874E-08 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C81300 60.00 2.874E-08 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C81500 (solution heat treated) 40-50 3.830E-08 MHASM2
C81500 (precipitation hardened) 80-90 2.100E-08 MHASM2
C81800 48.00 3.590E-08 MHASM2
C82000 48.00 3.590E-08 MHASM2
C82200 48.00 3.590E-08 MHASM2
C82400 25.00 6.900E-08 MHASM2
C82500 20.00 8.620E-08 MHASM2
C82600 19.00 9.070E-08 MHASM2
C82800 18.00 9.580E-08 MHASM2
C83300 32.00 5.388E-08 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C83600 15.00 1.149E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C83800 15.00 1.149E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C84400 16.40 1.051E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C84800 16.40 1.051E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C85200 18.60 9.269E-08 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C85400 19.60 8.796E-08 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C85700, C85800 22.00 7.837E-08 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C86100, C86200 7.50 2.299E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C86300 9.00 1.916E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C86400 22.00 7.837E-08 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C86500 20.50 8.410E-08 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C86700 32.00 5.388E-08 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C86800 9.00 1.916E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C87300 (formerly C87200) 6.70 2.573E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C87600 6.00 2.874E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C87500, C87800 6.70 2.840E-07 MHASM2
C87900 15.00 1.149E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C90300 12.00 1.437E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C90500 11.00 1.567E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C90700 9.60 1.500E-08 MHASM2
C91700 10.00 1.724E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C92200 14.30 1.200E-07 MHASM2
C92300 12.00 1.437E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C92600 9.00 1.916E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C92700 11.00 1.567E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C92900 9.20 1.874E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C93200 12.00 1.437E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C93400 12.00 1.437E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C93500 15.00 1.149E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C93700 10.14 1.700E-07 MHASM2 conductivty converted from resistivity
C93800 11.50 1.499E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C93900 11.50 1.499E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C94300 9.00 1.916E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C94500 10.00 1.724E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C95200 12.00 1.440E-07 MHASM2
C95300 13.00 1.330E-07 MHASM2
C95400 13.00 1.330E-07 MHASM2
C95500 8.50 2.030E-07 MHASM2
C95600 8.50 2.028E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C95700 3.10 5.560E-07 MHASM2
C95800 7.10 2.430E-07 MHASM2
C96200 11.00 1.567E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C96400 5.00 3.448E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C96600 4.30 4.000E-09 MHASM2
C97300 (as-cast) 5.70 3.025E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C97600 (as-cast) 5.00 3.448E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C97800 (as-cast) 4.50 3.831E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C99400-TF00 16.80 1.026E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C99500 13.70 1.258E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C99700 3.00 5.747E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C99750 2.00 8.621E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
Deoxidized (Annealed) 85.00 4.930E+07 2.028E-08 CSNDT
Electrolytic Tough Pitch (Annealed) 101.00 5.858E+07 1.707E-08 CSNDT
Copper 70%, Nickel 30% 4.50 2.610E+06 3.831E-07 ECTM
Copper 90%, Nickel 10% 9.74 5.647E+06 1.771E-07 ECT
Cupro – Nickel 30% 4.60 2.668E+06 3.748E-07 CSNDT
Beryllium Copper
Beryllium Copper, Cond. “A” 17.00 9.860E+06 1.014E-07 CSNDT
Beryllium Copper, Cond. At 21.00 1.218E+07 8.210E-08 CSNDT
Beryllium Copper 21C 20.00 8.620E-04 MHASM2
Beryllium Copper Nickel 72C 43.00 4.000E-03 MHASM2
Brass
Admiralty Brass 24.00 1.392E+07 7.184E-08 ECTM
Admiralty Metal (Annealed) 24.60 1.427E+07 7.009E-08 CSNDT
Aluminum Brass (Annealed) 23.00 1.334E+07 7.496E-08 CSNDT
Cartridge (Annealed) 28.00 1.624E+07 6.158E-08 CSNDT
High Strength Yellow 12.00 6.960E+06 1.437E-07 CSNDT
Leaded Naval (Annealed) 26.00 1.508E+07 6.631E-08 CSNDT
Leaded Semi Red 18.00 1.044E+07 9.579E-08 CSNDT
Leaded Yellow 25.00 1.450E+07 6.897E-08 CSNDT
Low (Annealed) 32.00 1.856E+07 5.388E-08 CSNDT
Low Leaded (Annealed) 26.00 1.508E+07 6.631E-08 CSNDT
Naval (Annealed) 26.00 1.508E+07 6.631E-08 CSNDT
Red (Annealed) 37.00 2.146E+07 4.660E-08 CSNDT
Yellow (Annealed) 27.00 1.566E+07 6.386E-08 CSNDT
Aluminum Brass (Annealed) 23.00 1.334E+07 7.496E-08 CSNDT
Bronze
Commercial (Annealed) 44.00 2.552E+07 3.918E-08 CSNDT
Commercial Leaded 42.00 2.436E+07 4.105E-08 CSNDT
Leaded Tin 14.00 8.120E+06 1.232E-07 CSNDT
Leaded Tin Bearing 11.00 6.380E+06 1.567E-07 CSNDT
Manganese Bronze (Annealed) 24.00 1.392E+07 7.184E-08 CSNDT
1.25% Phos. Grade E 48.00 2.784E+07 3.592E-08 CSNDT
5% Phos. Grade A 18.00 1.044E+07 9.579E-08 CSNDT
8% Phos. Grade C 13.00 7.540E+06 1.326E-07 CSNDT
10% Phos. Grade D 11.00 6.380E+06 1.567E-07 CSNDT
Aluminum Bronze
Aluminum – Bronze 14.00 8.120E+06 1.232E-07 CSNDT
5% Aluminum (Annealed) 17.50 1.015E+07 9.852E-08 CSNDT
10% Aluminum (Annealed) 12.60 7.308E+06 1.368E-07 CSNDT
Silicon Bronze
Silicon Bronze, Type A (Annealed) 7.00 4.060E+06 2.463E-07 CSNDT
Silicon Bronze, Type B (Annealed) 12.00 6.960E+06 1.437E-07 CSNDT
Material Conductivity Resistivity Reference Notes
(% IACS) (Siemens/m) (Ohm-m) (See Below)
Iron
Iron 18.00 1.044E+07 9.579E-08 ECTM
Iron Ignot (99.9% Fe) 15.60 9.048E+06 1.105E-07 CSNDT
Low-carbon white iron 3.25 5.300E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Martensitic nickel-chromium iron 2.16 8.000E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
High-silicon iron 3.45 5.000E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
High-nickel iron 1.0-1.2 1.4E-6–1.7E-6 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Nickel-chromium-silicon iron 1.0-1.2 1.5E-6–1.7E-6 MHASM1 conductivity converted from resistivity
High-aluminum iron 0.72 2.400E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Medium-silicoon ductile iron 2.0-3.0 5.8E-7–8.7E-7 MHASM1 conductivity converted from resistivity
High-nickel ductile (20% Ni) 1.69 1.020E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Carbon and Low-Alloy Steel
1008 (Annealed) 11.81 1.460E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1010 12.06 1.430E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1015 (Annealed) 10.84 1.590E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1016 (Annealed) 10.78 1.600E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1018 (Annealed) 10.84 1.590E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1020 10.84 1.590E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1022 (Annealed) 10.84 1.590E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1025 (Annealed) 10.84 1.590E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1029 (Annealed) 10.78 1.600E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1030 (Annealed) 10.39 1.660E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1035 (Annealed) 10.58 1.630E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1040 (Annealed) 10.78 1.600E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1042 (Annealed) 10.08 1.710E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1043 (Annealed) 10.58 1.630E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1045 (Annealed) 10.64 1.620E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1046 10.58 1.630E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1050 (Annealed) 10.58 1.630E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1055 10.58 1.630E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1060 9.58 1.800E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1065 10.58 1.630E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1070 10.26 1.680E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1078 (Annealed) 9.58 1.800E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1080 9.58 1.800E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1095 9.58 1.800E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1137 10.14 1.700E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1141 10.14 1.700E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1151 10.14 1.700E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1524 8.29 2.080E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1524 (Annealed) 10.78 1.600E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
1552 10.58 1.630E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
4130 (Hardened and tempered) 7.73 2.230E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
4140 (Hardened and tempered) 7.84 2.200E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
4626 (Nomalized and tempered) 8.62 2.000E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
4815 6.63 2.600E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
5132 8.21 2.100E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
5140 (Hardened and tempered) 7.56 2.280E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Wrought Stainless Steel (anneal
201 2.50 6.900E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
202 2.50 6.900E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
301 2.39 7.200E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
302 2.39 7.200E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
302B 2.39 7.200E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
303 2.39 7.200E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
304 2.39 7.200E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
302Cu 2.39 7.200E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
304N 2.39 7.200E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
304 2.50 1.450E+06 6.897E-07 ECTM
304 2.50 1.450E+06 6.897E-07 CSNDT
305 2.39 7.200E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
308 2.39 7.200E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
309 2.21 7.800E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
310 2.21 7.800E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
314 2.24 7.700E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
316 2.33 7.400E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
316N 2.33 7.400E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
316 2.30 1.334E+06 7.496E-07 CSNDT
317 2.33 7.400E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
317L 2.18 7.900E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
321 2.39 7.200E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
329 2.30 7.500E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
330 1.69 1.020E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
347 2.36 7.300E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
347 2.40 1.392E+06 7.184E-07 CSNDT
384 2.18 7.900E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
405 2.87 6.000E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
410 3.02 5.700E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
414 2.46 7.000E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
416 3.02 5.700E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
420 3.13 5.500E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
429 2.92 5.900E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
430 2.87 6.000E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
430F 2.87 6.000E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
431 2.39 7.200E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
434 2.87 6.000E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
436 2.87 6.000E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
439 2.74 6.300E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
440A 2.87 6.000E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
440C 2.87 6.000E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
444 2.78 6.200E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
446 2.57 6.700E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
PH 13-8 Mo 1.69 1.020E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
15-5 PH 2.24 7.700E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
17-4 PH 2.16 8.000E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
17-7 PH 2.08 8.300E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Wrought and P/M Superalloys
Elgiloy 1.73 9.950E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Hastelloy “A” 1.40 8.120E+05 1.232E-06 CSNDT
Hastelloy “B” & “C” 1.30 7.540E+05 1.326E-06 CSNDT
Hastelloy “D” 1.50 8.700E+05 1.149E-06 CSNDT
Hastelloy “X” 1.50 8.700E+05 1.149E-06 ECTM
Hastelloy “X” 1.46 1.180E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Haynes 150 2.13 8.100E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Haynes 188 1.87 9.220E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Haynes 230 1.38 1.250E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Incoloy 800 1.74 9.890E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Incoloy 825 1.53 1.130E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Incoloy 903 2.83 6.100E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Incoloy 907 2.47 6.970E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Incoloy 909 2.37 7.280E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Inconel 600 1.70 9.860E+05 1.014E-06 ECTM
Inconel 600 1.67 1.030E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Inconel 601 1.45 1.190E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Inconel 617 1.41 1.220E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Inconel 625 1.34 1.290E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Inconel 690 11.65 1.480E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Inconel 718 1.38 1.250E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Inconel X750 1.41 1.220E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
L-605 1.94 8.900E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
M-252 1.58 1.090E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
MP35N 1.71 1.010E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Nimonic 263 1.50 1.150E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Nimonic 105 1.32 1.310E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Nimonic 115 1.24 1.390E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Nimonic 75 1.39 1.240E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Nimonic 80A 1.36 1.270E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Nimonic 90 1.46 1.180E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Nimonic PE.16 1.57 1.100E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Nimonic PK.33 1.37 1.260E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Rene 41 1.32 1.308E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Stellite 6B 1.89 9.100E-07 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Udimet 500 1.43 1.203E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Waspaloy 1.39 1.240E-06 MHASM1 conductivity converted from resistivity
Material Conductivity Resistivity Reference Notes
(% IACS) (Siemens/m) (Ohm-m) (See Below)
Nickel Alloys
Nickel 200 18.15 9.500E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Nickel 201 20.28 8.500E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Nickel 205 18.15 9.500E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Nickel 211 10.20 1.690E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Nickel 212 15.82 1.090E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Nickel 222 19.59 8.800E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Nickel 270 22.99 7.500E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Duranickel 301 (precipitation hardened) 4.07 4.240E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 400 3.15 5.470E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 401 3.53 4.890E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy R-405 3.38 5.100E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 450 4.18 4.120E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy K-500 (precipitation hardened) 2.80 6.150E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 230 1.38 1.250E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 600 1.67 1.030E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 601 1.45 1.190E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 617 (solution annealed) 1.41 1.220E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 625 1.34 1.290E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 690 1.50 1.148E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 718 (precipitation hardened) 1.38 1.250E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy X750 1.41 1.220E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 751 1.41 1.220E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy C-276 1.33 1.300E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy HX (solution annealed) 1.49 1.160E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy S (solution annealed) 1.35 1.280E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy X 1.46 1.180E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 556 1.81 9.520E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 800 1.74 9.890E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 825 1.53 1.130E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 925 1.48 1.166E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
20Cb3 1.59 1.082E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
20Mo-4 1.63 1.056E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
20Mo-6 1.59 1.082E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 902 (precipitation hardened) 1.69 1.020E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 903 (precipitation hardened) 2.83 6.100E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 907 (precipitation hardened) 2.47 6.970E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 909 (precipitation hardened) 2.37 7.280E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
18% Nickel Sil 6.00 3.480E+06 2.874E-07 CSNDT
Material Conductivity Resistivity Reference Notes
(% IACS) (Siemens/m) (Ohm-m) (See Below)
Nickel Alloys
Nickel 200 18.15 9.500E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Nickel 201 20.28 8.500E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Nickel 205 18.15 9.500E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Nickel 211 10.20 1.690E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Nickel 212 15.82 1.090E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Nickel 222 19.59 8.800E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Nickel 270 22.99 7.500E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Duranickel 301 (precipitation hardened) 4.07 4.240E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 400 3.15 5.470E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 401 3.53 4.890E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy R-405 3.38 5.100E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 450 4.18 4.120E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy K-500 (precipitation hardened) 2.80 6.150E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 230 1.38 1.250E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 600 1.67 1.030E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 601 1.45 1.190E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 617 (solution annealed) 1.41 1.220E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 625 1.34 1.290E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 690 1.50 1.148E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 718 (precipitation hardened) 1.38 1.250E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy X750 1.41 1.220E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 751 1.41 1.220E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy C-276 1.33 1.300E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy HX (solution annealed) 1.49 1.160E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy S (solution annealed) 1.35 1.280E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy X 1.46 1.180E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 556 1.81 9.520E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 800 1.74 9.890E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 825 1.53 1.130E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 925 1.48 1.166E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
20Cb3 1.59 1.082E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
20Mo-4 1.63 1.056E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
20Mo-6 1.59 1.082E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 902 (precipitation hardened) 1.69 1.020E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 903 (precipitation hardened) 2.83 6.100E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 907 (precipitation hardened) 2.47 6.970E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Alloy 909 (precipitation hardened) 2.37 7.280E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
18% Nickel Sil 6.00 3.480E+06 2.874E-07 CSNDT
Material Conductivity Resistivity Reference Notes
(% IACS) (Siemens/m) (Ohm-m) (See Below)
Titanium
Titanium 3.10 1.798E+06 5.562E-07 ECTM
Titanium 2.20 1.276E+06 7.837E-07 CSNDT
ASTM grades 1, 2, 3, 4, 7, and 11 3.3-4.1 4.2E-7–5.2E-7 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Ti-5Al-2.5Sn 1.10 1.570E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Ti-5Al-2.5Sn (low O2) 0.96 1.800E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Ti-8Al-1Mo-1V 0.87 1.990E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Ti-11Sn-1Mo2.25Al-5.0Zr-1Mo-0.2Si 1.06 1.620E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo 0.91 1.900E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
IMI 685 1.03 1.680E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Ti-8Mn 1.87 9.200E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Ti-6Al-4V 1.01 1.710E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Ti-6AL-4V 1.00 5.800E+05 1.724E-06 ECTM
Ti-6Al-6V-2Sn 1.10 1.570E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Ti-7Al-4Mo 1.01 1.700E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
IMI 550 1.09 1.580E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Ti-11.5Mo-Zr-4.5Sn 1.11 1.560E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn 1.17 1.470E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Material Conductivity Resistivity Reference Notes
(%IACS) (Siemens/m) (Ohm-m) (See Below)
Antimonial Tin Solder 11.90 6.902E+06 1.449E-07 CSNDT
Antimonial Lead, 1% (Quenched and Aged) 7.88 4.570E+06 2.188E-07 CSNDT
Antimony 4.40 2.552E+06 3.918E-07 CSNDT
Antimony 4.66 3.700E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Arsenic (alpha-metallic) 6.63 2.600E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Babbit, Lead Base 6.00 3.480E+06 2.874E-07 CSNDT
Barium (at 0 C) 28.74 6.000E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Beryllium 38.9 – 43.1 2.50E+07–2.256E+07 4.00E-08–4.43E-08 CSNDT
Beryllium 38-43 4.000E-08 MHASM2
Bismuth alloys
Pure Bismuth (at 0 C) 1.64 1.050E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
A 3.34 5.162E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
B 2.43 7.095E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
C 4.19 4.115E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
G 1.75 9.852E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
H 5.00 3.448E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
T 4.27 4.038E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
Y 2.57 6.709E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
Z 7.77 2.219E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
ZZ 3.27 5.272E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
Cadmium 25.20 1.462E+07 6.842E-08 CSNDT
Cadmium 25.00 7.300E-08 MHASM2
Calcium 48.70 2.825E+07 3.540E-08 CSNDT
Calcium 49.60 3.160E-08 MHASM2
Cartridge Brass (Annealed) 28.00 1.624E+07 6.158E-08 CSNDT
Cerium (beta phase) 2.08 8.280E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Cerium (gamma phase) 2.32 7.440E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Cermets
Cr-Al2O3 19.82 8.700E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Cromium carbide type A (83Cr3C2-15Ni-2W) 20.53 8.400E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Cromium carbide type B (88Cr3C2-12Ni) 24.63 7.000E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
TiB2 112.69 1.530E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
ZrB2 107.76 1.600E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
ZrB2-B 75-101 1.7E-8–2.3E-8 MHASM2 conductivity converted from resistivity
CrB 86.21 2.000E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
CrB-Ni 28-45 3.8E-8–5.8E-8 MHASM2 conductivity converted from resistivity
CrB-Cr-Mo 32-47 3.7E-8–5.4E-8 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Mo2NiB2 24-26 6.6E-8–7.1E-8 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Cesium 8.62 4.500E+06 2.000E-07 MHASM2 conductivity (IACS) converted from resistivity
Chromium 8.80 5.104E+06 1.959E-07 CSNDT
Chromium (at 20 C) 13.00 1.300E-07 MHASM2
Cobalt
Cobalt 27.60 1.601E+07 6.247E-08 CSNDT
Cobalt 27.60 5.250E-08 MHASM2
wear-resistant alloy 1 1.83 9.400E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
wear-resistant alloy 6 2.05 8.400E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
wear-resistant alloy 12 1.96 8.800E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
wear-resistant alloy 6B 1.89 9.100E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Columbium 13.20 7.656E+06 1.306E-07 CSNDT
Constantan 3.52 2.042E+06 4.898E-07 CSNDT
Corrodine Lead 8.30 4.814E+06 2.077E-07 CSNDT
Dysprosium 1.86 9.260E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Europium 1.92 9.000E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Erbium 2.00 8.600E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Gadolinium 1.32 1.310E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Gallium (polycrystalline) 11.46 1.505E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Gilding Metal (Annealed) 56.00 3.248E+07 3.079E-08 CSNDT
Gold 73.40 4.257E+07 2.349E-08 CSNDT
Gold, Pure 70.00 4.060E+07 2.463E-08 ECTM
Gold 83.69 2.060E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Graphite 0.22 1.276E+05 7.837E-06 CSNDT
Hafnium 4.91 3.510E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Indium
100% In 24.00 7.184E-08 MHASM2 resistivity converted from conductivity
290 (97In-3Ag) 23.00 7.496E-08 MHASM2 resistivity converted from conductivity
90In-10Ag 22.10 7.801E-08 MHASM2 resistivity converted from conductivity
300-302 (80In-15Pb-5Ag) 13.00 1.326E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
320-345 (70In-30Pb) 8.80 1.959E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
60In-40Pb 7.00 2.463E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
244 (52In-48Sn) 11.70 1.474E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
50In-50Sn 11.70 1.474E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
500In-50Pb 6.00 2.874E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
40In-60Pb 5.20 3.316E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
25In-75Pb 4.60 3.748E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
25In-37.5Pb-37.5Sn 7.80 2.210E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
136 (21In-18Pb-12Sn-49Bi) 2.43 7.095E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
19In-81Pb 4.50 3.831E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
307-323 (12In-18Pb-70Sn) 12.20 1.413E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
5In-95Pb 5.10 3.381E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
5In-90Pb-5Ag 5.60 3.079E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
5In-92.5Pb-2.5Ag 5.50 3.135E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
Iridium
Iridium 36.61 4.710E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Iridium 32.60 1.891E+07 5.289E-08 CSNDT
Iridium – Platinum Alloys 9.10 5.278E+06 1.895E-07 CSNDT
 Iridium – Platinum Alloys, 18% Nickel Silver Alloy B 5.20 3.016E+06 3.316E-07 CSNDT
Lead
Lead 8.40 4.872E+06 2.053E-07 ECTM
Lead 8.35 2.064E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
1% Antimonial (Quenched & Aged) 7.88 4.570E+06 2.188E-07 CSNDT
Corrodine 8.30 4.814E+06 2.077E-07 CSNDT
Hard (Quenched & Aged) 7.70 4.466E+06 2.239E-07 CSNDT
Lithium 20.20 1.172E+07 8.535E-08 CSNDT
Lithium 18.44 9.350E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Manganese (alpha phase) 0.90 1.440E-06 MHASM2
Mercury 1.80 1.044E+06 9.579E-07 CSNDT
Mercury 1.80 9.580E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Mischmetal 2.16 8.000E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Molybdenum 33.00 1.914E+07 5.225E-08 CSNDT
Molybdenum 33.00 5.200E-08 MHASM2
Monel 3.60 2.088E+06 4.789E-07 ECTM
Monel 3.58 2.076E+06 4.816E-07 CSNDT
Muntz Metal (Annealed) 28.00 1.624E+07 6.158E-08 CSNDT
Neodymium 2.68 6.430E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Niobium 13.20 1.600E-07 MHASM2
Osmium 18.20 1.056E+07 9.473E-08 CSNDT
Osmium 21.23 8.120E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Palladium 16.00 9.280E+06 1.078E-07 CSNDT
Palladium 17.36 9.930E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Permanent Magnet Materials
3 1/2 % Cr steel 5.95 2.900E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
6% W steel 5.75 3.000E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
17% Co steel 6.16 2.800E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
36% CO steel 6.39 2.700E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Cast Alnico 1 2.30 7.500E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Cast Alnico 2 2.65 6.500E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Cast Alnico 3 2.87 6.000E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Cast Alnico 4 2.30 7.500E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Cast Alnico 5 3.67 4.700E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Cast Alnico 5DG 3.67 4.700E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Cast Alnico 5-7 3.67 4.700E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Cast Alnico 6 3.45 5.000E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Cast Alnico 7 2.97 5.800E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Cast Alnico 8 3.45 5.000E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Cast Alnico 12 2.78 6.200E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Sintered Alnico 2 2.54 6.800E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Sintered Alnico 4 2.54 6.800E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Sintered Alnico 5 3.45 5.000E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Sintered Alnico 6 3.25 5.300E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Bonded ferrite A N/A 1.000E+05 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Sintered ferrite 1 N/A 1.000E+05 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Sintered NdFeB 1.08 1.600E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Bonded NdFeB N/A 1.000E+00 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Hot-pressed NdFeB 1.08 1.600E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Hot-formed ndFeB 1.08 1.600E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
cunife 9.58 1.800E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Platinum cobalt 6.16 2.800E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Cobalt rare earth 3.45 5.000E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Platinum
Platinum 16.28 9.442E+06 1.059E-07 CSNDT
Platinum 17.50 9.850E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Commercial 11.60 6.728E+06 1.486E-07 CSNDT
Platinum – Iridium Alloys 9.10 5.278E+06 1.895E-07 CSNDT
Platinum – Iridium Alloys, 18% Nickel Silver Alloy B 5.20 3.016E+06 3.316E-07 CSNDT
Platinum – Nickel Alloys 7.40 4.292E+06 2.330E-07 CSNDT
Platinum – Nickel Alloys 13.60 7.888E+06 1.268E-07 CSNDT
Ruthenium (Contact Grade) 4.00 2.320E+06 4.310E-07 CSNDT
Ruthenium (Jewelry Grade) 5.50 3.190E+06 3.135E-07 CSNDT
Potassium 23.95 7.200E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Praseodymium 2.46 7.000E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Promethium 2.30 7.500E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Rhenium 9.30 1.854E-07 MHASM2 resistivity converted from conductivity
Ruthenium 22.70 1.317E+07 7.595E-08 CSNDT
Ruthenium 25.35 6.800E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Ruthenium – Platinum (Contact Grade) 4.00 2.320E+06 4.310E-07 CSNDT
Ruthenium – Platinum (Jewelry Grade) 5.50 3.190E+06 3.135E-07 CSNDT
Scandium 3.07 5.620E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Selenium 14.40 8.352E+06 1.197E-07 CSNDT
Silver
Pure 105.00 6.090E+07 1.642E-08 ECTM
Pure 108.40 6.287E+07 1.591E-08 CSNDT
18% Nickel Alloy A 6.00 3.480E+06 2.874E-07 CSNDT
Sodium 39.82 4.330E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Solder
Antimonial Tin 11.90 6.902E+06 1.449E-07 CSNDT
Tin Silver 16.60 9.628E+06 1.039E-07 CSNDT
20-80 Soft 9.80 5.684E+06 1.759E-07 CSNDT
5-95 Soft 8.80 5.104E+06 1.959E-07 CSNDT
50-50 Soft 11.00 6.380E+06 1.567E-07 CSNDT
Tantalum 13.90 8.062E+06 1.240E-07 CSNDT
Tantalum 13.00 1.350E-07 MHASM2
Technetium 9.32 1.850E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Terbium 1.50 1.150E-06 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Thallium (at 0 C) 11.49 1.500E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Thorium 11.00 1.570E-07 MHASM2
Thulium 2.55 6.760E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Tin
Pure 15.00 8.700E+06 1.149E-07 CSNDT
Solder (Antimonial) 11.90 6.902E+06 1.449E-07 CSNDT
Foil 4.20 2.436E+06 4.105E-07 CSNDT
Bronze 14.00 8.120E+06 1.232E-07 CSNDT
Silver Solder 16.60 9.628E+06 1.039E-07 CSNDT
Tungsten 31.40 1.821E+07 5.491E-08 CSNDT
Tungsten 30.00 5.300E-07 MHASM2
Uranium 6.00 3.480E+06 2.874E-07 CSNDT
Vanadium 6.60 3.828E+06 2.612E-07 CSNDT
Waspaloy 1.40 8.120E+05 1.232E-06 ECTM
White Metal 11.10 6.438E+06 1.553E-07 CSNDT
Ytterbium 6.90 2.500E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Yttrium 2.89 5.960E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Zinc
Commercial Rolled 28.00 1.624E+07 6.158E-08 CSNDT
Die Cast 25.00 1.450E+07 6.897E-08 CSNDT
Die Cast 27.00 1.566E+07 6.386E-08 CSNDT
AG40A 27.00 6.400E-08 MHASM2
AC43A 27.00 6.386E-08 MHASM2 resistivity converted from conductivity
ZA-8 27.70 6.224E-08 MHASM2 resistivity converted from conductivity
ZA-12 28.30 6.100E-08 MHASM2
ZA-27 29.70 5.800E-08 MHASM2
ILZRO 16 20.53 8.400E-08 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Commercial Rolled Zinc (Zn-0.08Pb) 28.40 6.200E-08 MHASM2
Commercial Rolled Zinc (Zn-0.3Pb-0.03Cd) 32.00 6.060E-08 MHASM2
Commercial Rolled Zinc (Zn-0.06Pb-0.06Cd) 32.00 6.060E-08 MHASM2
Copper-Hardened Rolled Zinc (Zn-1.0Cu) 28.00 6.200E-08 MHASM2
Rolled Zinc Alloy (Zn-1.0Cu-0.010Mg) 27.00 6.300E-08 MHASM2
Zn-Cu-Ti Alloy (Zn-0.8Cu-0.15Ti) 27.00 6.240E-08 MHASM2
Superplastic Zinc (Zn-22Al) (annealed) 32.00 6.000E-08 MHASM2
Zirconium
Zirconium 4.20 2.436E+06 4.105E-07 CSNDT
Zirconium 3.40 1.972E+06 5.071E-07 ECTM
Reactor grade and grade 702 4.34 3.970E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Zr-2.5Nb, grade 705, and grade 706 3.13 5.500E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity
Zircaloy – 2 2.40 1.392E+06 7.184E-07 ECTM
Zircaloy-2, Zircaloy-4, and grade704 2.33 7.400E-07 MHASM2 conductivity converted from resistivity

Ghi chú:

  • ALASM: ASM Specialty Handbook Aluminum and Aluminum Alloys
  • CSNDT: CSNDT compiled by Eddy Current Technology Incorporated
  • ECTM: Eddy Current Testing Manual on Eddy Current Melted compiled by Eddy Current Technology Incorporated
  • NDT Mag: NDT Magazine Sept/Oct 1955, Cosgrove Article compiled by Eddy Current Technology Incorporated