Tháng 5 năm 2009

Tiếp tục mở rộng mảng sản phẩm

Được chỉ định là đại diện độc quyền của Olympus cung cấp thiết bị Nội soi công nghiệp (RVI) tại Việt Nam. Đánh dấu sự ghi nhận của Olympus và sự phát triển mới của VISCO.

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu permalink .