Cơ sở vật lý

Khoa học đóng một vai trò hàng ngày càng tăng trong xã hội chúng ta. Các sản phẩm mà chúng ta mua hang đang sản xuất đang ngày càng trở nên phức tạp hơn, do đó, quá trình chế tạo và gia công đòi hỏi nhiều kỹ thuật hơn. Các tài liệu trong phần này đã được tập hợp lại để giới thiệu một số các nguyên tắc khoa học và vật lý quan trọng được sử dụng trong kiểm tra không phá hủy. Các tài liệu này được thiết kế cho sinh viên trung học, nhưng bạn có thể tìm thấy các thông tin hữu ích có thể đã bị lãng quên theo thời gian.