I.1. Các đại lượng và đơn vị vật lý

Đạị lượng vật lý Đơn vị
R Điện trở Ohm                               W
L Tự cảm Henrys                           H
F, f  Tần số Hertz                             Hz
T Chu kỳ Giây                               s
w Xung Radian/giây                   rd/s
Z Trở kháng Ohm                               W
U Điện áp Vôn                                V
I Cường độ dòng điện Ampe                             A
H Từ trường Ampe/mét 1A/m=4.p.10-3Oersted
B Cảm ứng từ Tesla  1Tesla = 104 Gauss
r Điện trở xuất Ohm-mét                       W.m
s Độ dẫn điện Siemens/mét                  S/m
mo Độ từ thẩm trong chân không Henry/mét mo=4.p.10-7  H/m
m Độ từ thẩm tuyệt đối Henry/mét                     H/m
mr Độ từ thẩm tương đối Không đơn vị                   –
T Thời gian Giây                                 s

I.2. Những bội số và ước số

Tiền tố Ký hiệu Hệ số
Mega M 106          1 000 000
Kilo k 103          1 000
Hecto h 102          100
Deca da 101          10
Đơn vị 100          1
Deci d 10-1         0,1
Centi c 10-2         0,01
Milli m 10-3         0,001
Micro m 10-6         0,000 001
Nano n 10-9         0,000 000 001
pico p 10-12       0,000 000 000 001

I.3. Deci Bel

Cách tính

dB = 20 log A/Ao

Cộng thêm Nhân biên độ (lần) Trừ đi Chia biên độ (lần)
+ 6 dB 2 – 6 dB 2
+ 12 dB 4 – 12 dB 4
+ 20 dB 10 – 20 dB 10
+ 40 dB 100 – 40 dB 100
+ 60 dB 1 000 – 60 dB 1 000
+ 80 dB 10 000 – 80 dB 10 000

I.4. Bảng chữ cái Hy Lạp

Viết Đọc Viết Đọc
a A alpha k K kappa
b B  Bêta l L lamda
c X Khi  m M mu
d D Delta n N nu
e E Epsilon o O Omicron
f F Phi p P pi
g G Gama q Q Thêta
h H Êta r R
i I Iota s S sigma
t T tau x X ksi
u U upsillon y Y psi
w W omêga z Z dzéta