Giáo trình kiểm tra dòng điện xoáy

GIÁO TRÌNH KIỂM TRA DÒNG ĐIỆN XOÁY
Chương I: Ôn tập chung
Chương II: Các tính chất điện và từ của vật liệu
Chương III: Những lý thuyết cơ bản của điện học
Chương IV: Những lý thuyết cơ bản của điện từ
Chương IX: Quy trình kiểm tra dòng điện xoáy
Chương V: Nguồn gốc và sự truyền của dòng điện xoáy
Chương VI: Mặt phẳng biểu diễn trở kháng thường hóa và các yếu tố ảnh hưởng
Chương VIII: Thiết bị sử dụng trong phương pháp dòng xoáy
Chương X: Tài liệu tiêu chuẩn và tham khảo