Chế độ hiển thị A-C-R-S của mối hàn với khuyết tật không ngấu vách ở chân thứ 3 (phía đối diện đầu dò)

Chế độ hiển thị A-C-R-S của mối hàn với khuyết tật không ngấu vách ở chân thứ 3 (phía đối diện đầu dò)

Chế độ hiển thị A-C-R-S của mối hàn với khuyết tật không ngấu vách ở chân thứ 3 (phía đối diện đầu dò)

Trả lời