Chế độ hiển thị A-C-R-S của mối hàn với khuyết tật không ngấu vách được phát hiện ở chân thứ 2 (cùng phía đầu dò)

Chế độ hiển thị A-C-R-S của mối hàn với khuyết tật không ngấu vách được phát hiện ở chân thứ 2 (cùng phía đầu dò)

Chế độ hiển thị A-C-R-S của mối hàn với khuyết tật không ngấu vách được phát hiện ở chân thứ 2 (cùng phía đầu dò)

Trả lời