Resonant used in ultrasonic testing

Việc sử dụng các chất tiếp âm luôn luôn cần thiết để cung cấp cầu nối dẫn âm giữa đầu dò và các chi tiết kiểm tra. Chúng tôi cung cấp nhiều loại chất tiếp âm phù hợp với hầu như tất cả các ứng dụng siêu âm kiểm tra khuyết tật, siêu âm mối hàn, đo chiều dày và siêu âm ở nhiệt độ cao.

The use of couplant is almost always necessary to provide acoustic coupling between the transducer and the test piece. We offer various types of couplants to suit virtually all applications. View in Olympus website (English).

Contact for a quote
SKU: UT-COUPLANT Categories: , Tags: ,