Automated Pipe Inspection Solutions

Các giải pháp dây truyền kiểm tra tự động ống không mối hàn hay đường ống được hàn với nhau sử dụng siêu âm Phased Array và Huỳnh quang tia X.

Seamless and welded tube inspection system using ultrasonic phased array and X-ray fluorescence spectroscopy technologies. View in Olympus website (English).

Contact for a quote