TERRA . Portable XRD Analyzer

Thiết bị XRD di động TERRA là thiết bị XRD đầy đủ, hoạt động hoàn toàn bằng pin closed-beam portable XRD, cung cấp khả năng phân tích phase ID kết hợp với phân tích XRF của các nguyên tố từ Ca – U. Kỹ thuật chuẩn bị mẫu với trọng lượng tối thiểu và năng chứa đặc biệt giúp phân tích nhanh cho cho kết quả XRD và XRF ngay tại hiện trường.

Contact for a quote