TomoView超声数据分析软件

TomoView là công cụ mạnh trên PC sử dụng cho thiết kế, thu nhận dữ liệu, mô hình hóa và phân tích tín hiệu siêu âm.

TomoView is a powerful and flexible PC-based software used for design, data acquisition, visualization, and analysis of ultrasonic signals. 在 Olympus 网站上查看(英文).

联系报价