Đầu dò siêu âm tiếp xúc trực tiếp

Đầu dò tiếp xúc trực tiếp là loại đầu dò siêu âm đơn biến tử sóng dọc sử dụng bằng cách cho đầu dò tiếp xúc trực tiếp với bề mặt cần kiềm tra.

A contact transducer is a single element longitudinal wave transducer intended for use in direct contact with a test piece.