ជ្រើសរើស IQI នៅពេលធ្វើតេស្តថតកាំរស្មី

នៅពេលនិយាយអំពីការថតកាំរស្មីឧស្សាហកម្ម ស្តង់ដារតែងតែទាមទារការកំណត់...

An toàn cho nhân viên chụp ảnh phóng xạ

Các nguồn phóng xạ đem lại nhiều lợi ích cho con người qua các ứng...

Những thuật ngữ kiểm tra không phá hủy mối hàn

Giới thiệu Tất cả chúng ta đều dùng nhiều thuật ngữ khác nhau trong lĩnh...

Danh sách các công ty cung cấp dịch vụ kiểm tra không phá hủy (NDT) tại Việt Nam

Cập nhật: 25/6/2019 Thông tin về các phương pháp kiểm tra không phá hủy Mã...