មូលដ្ឋានបច្ចេកទេសសម្រាប់ការធ្វើតេស្តជ្រាបចូលរាវ

អ្វីទៅជា Liquid Penetration Testing Liquid Penetration Test គឺជាផ្នែកមួយនៃ...

Kiểm tra NDT lô cán thép

Tổng quan Các lô cán thép được sử dụng trong nhà máy sử dụng các...

Những thuật ngữ kiểm tra không phá hủy mối hàn

Giới thiệu Tất cả chúng ta đều dùng nhiều thuật ngữ khác nhau trong lĩnh...

Kiểm tra nội soi kết hợp với phương pháp thẩm thấu huỳnh quang

Tóm lược Kiểm tra bằng hình ảnh kết hợp với ánh sáng cực tím (UV)...

Danh sách các công ty cung cấp dịch vụ kiểm tra không phá hủy (NDT) tại Việt Nam

Cập nhật: 25/6/2019 Thông tin về các phương pháp kiểm tra không phá hủy Mã...