ក្រុមហ៊ុន Olympus ផ្ទេរ Evident ទៅមូលនិធិគ្រប់គ្រង Bain Capital ដើម្បីពន្លឿនកំណើន និងការច្នៃប្រឌិត។

ទីក្រុងតូក្យូ ថ្ងៃទី 29 ខែសីហា ឆ្នាំ 2022 Olympus Corporation ("Olympus") និង EVIDENT Co., Ltd. ("ភស្តុតាង"),...

Thành lập công ty Evident trực thuộc Olympus

Đầu năm 2021, Olympus đã công bố kế hoạch tổ chức lại Bộ phận Giải...

10 điều thú vị về thiết bị kiểm tra không phá hủy từ Olympus

Kỷ niệm 100 năm Olympus Để kỷ niệm 100 năm thành lập Olympus, hãy điểm...