កម្មវិធីវិភាគទិន្នន័យអ៊ុលត្រាសោន TomoView

TomoView là công cụ mạnh trên PC sử dụng cho thiết kế, thu nhận dữ liệu, mô hình hóa và phân tích tín hiệu siêu âm.

TomoView is a powerful and flexible PC-based software used for design, data acquisition, visualization, and analysis of ultrasonic signals. មើលក្នុងគេហទំព័រ Olympus (អង់គ្លេស).

ទាក់ទងសម្រាប់ការដកស្រង់