ឧបករណ៍សម្រាប់សាកល្បងវត្ថុបរទេសនៅក្នុងផលិតកម្មសម្លៀកបំពាក់/ម៉ូដ/ស្បែកជើង RV-5030B

Kiểm tra phát hiện khuyết tật trong các sản phẩm nhỏ hoặc phát hiện kim loại trong giầy, túi xách hay các sản phẩm may mặc trước khi xuất xưởng.

Metals checks in shoes, bags, general merchandise and apparel products by X-ray.

ទាក់ទងសម្រាប់ការដកស្រង់