ម៉ាស៊ីនស្កេនខ្សែភាពយន្តឌីជីថល HPX-1 Plus

Thiết bị quét phim kỹ thuật số Carestream INDUSTREX HPX-1 Plus CR System được thiết kế lại từ đầu cho những ứng dụng kiểm tra không phá hủy.

ទាក់ទងសម្រាប់ការដកស្រង់