ខ្សែផលិតផល Vanta XRF សម្រាប់រុករករ៉ែ និងស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្រ

Thiết bị phân tích XRF cầm tay Vanta cho khai khoáng và khoáng vật học cung cấp phân tích thành phần nguyên tố thời gian thực sử dụng trong khảo sát địa chất, phân loại khoáng vật và xử lý quặng.

Vanta handheld XRF analyzers for mining and geochemistry provide immediate on-site elemental analysis for geochemical exploration, mining grade control, ore processing, and remediation.

ទាក់ទងសម្រាប់ការដកស្រង់