ការស៊ើបអង្កេត Ultrasonic សម្រាប់វាស់កម្រាស់សម្ភារៈ និងការធ្វើតេស្ត corrosion

Các đầu dò siêu âm do Olympus cung cấp đi kèm với phụ kiện như cáp, chất tiếp âm, mẫu chuẩn cho nhiều ứng dụng đo chiều dày siêu âm chính xác và kiểm tra ăn mòn.

Olympus offers a complete selection of transducers, cables, couplants, calibration test blocks, and accessories to meet a wide variety of ultrasonic precision thickness gaging applications.

ទាក់ទងសម្រាប់ការដកស្រង់