សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់

សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់

ការប្រមូលសៀវភៅណែនាំសម្រាប់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តមិនបំផ្លិចបំផ្លាញពី Olympus, Rigaku, CareStream, Eclipse Scientific... ប្រសិនបើអ្នកមិនមានការណែនាំដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកទេ សូមទាក់ទង VISCO សម្រាប់ជំនួយ។