បង្ហាញលទ្ធផល 13 ទាំងអស់។

រូបភាពវិទ្យុសកម្ម (RT)

Kính hiển vi X-Ray nano3DX

ថ្មី

រូបភាពវិទ្យុសកម្ម (RT)

Ống phát X-Ray liên tục Radioflex RF-2522CP

អស់ពី​ស្តុក

រូបភាពវិទ្យុសកម្ម (RT)

Ống phóng x-ray năng lượng thấp Radioflex RF-100GSB

រូបភាពវិទ្យុសកម្ម (RT)

Ống phóng x-ray Radioflex RF-200SPS

រូបភាពវិទ្យុសកម្ម (RT)

Ống phóng x-ray Radioflex RF-300EGM2

ថ្មី។
អស់ពី​ស្តុក

រូបភាពវិទ្យុសកម្ម (RT)

Thiết bị phát X-Ray di động công suất liên tục RF-1310CP