បង្ហាញលទ្ធផល 3 ទាំងអស់។

វាលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច (ET)

MFE Edge Tank Floor Scanner

វាលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច (ET)

MFE Mark IV Tank Floor Scanner

វាលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច (ET)

Thiết bị quét kiểm tra thành ống MFE Pipescan