បង្ហាញ 1–24 នៃលទ្ធផល 37

គ្រឿងបន្លាស់អ៊ុលត្រាសោន

Chất tiếp âm sử dụng trong kiểm tra siêu âm

ឧបករណ៍បំលែងអ៊ុលត្រាសោន (UT)

Đầu dò góc kiểm tra siêu âm với ren vặn và nêm rời

ឧបករណ៍បំលែងអ៊ុលត្រាសោន (UT)

Đầu dò siêu âm biến tử kép đo chiều dày ăn mòn

ឧបករណ៍បំលែងអ៊ុលត្រាសោន (UT)

Đầu dò siêu âm dạng Atlas theo tiêu chuẩn châu Âu

ឧបករណ៍បំលែងអ៊ុលត្រាសោន (UT)

Đầu dò siêu âm đo độ dày siêu âm sử dụng nêm trễ

ឧបករណ៍បំលែងអ៊ុលត្រាសោន (UT)

Đầu dò siêu âm mối hàn spotweld