បង្ហាញលទ្ធផល 8 ទាំងអស់។

វាស់កម្រាស់ថ្នាំកូត

NORTEC 600 . Eddy Current Tester