បង្ហាញលទ្ធផល 17 ទាំងអស់។

អង្កាំម៉ាញេទិក (MT, MPI)

Đèn LED UV ánh sáng đen cầm tay ZUV-6

រូបភាពវិទ្យុសកម្ម (RT)

Tấm cảm biến ảnh phóng xạ CR