4 គុណសម្បត្តិនៃបច្ចេកវិទ្យា Axon™ នៅលើ XRF

Huỳnh quang tia X (XRF) có thể phân tích hàm lượng hóa học của nhiều...

កម្មវិធីវិភាគ XRF និង XRD ពី A ដល់ Z

Các kỹ thuật phân tích tia X di động như XRF và XRD có thể...

តាមដានការចម្លងរោគនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មឱសថ

Yêu cầu kiểm soát độ tinh khiết và nhiễm bẩn nghiêm ngặt của các cơ...

តារាងស្ថិតិនៃកម្មវិធី XRF

Application Handheld XRF Alloy QA/QC Alloys and Metals Handheld XRF Analyzer Petrochemical & Power Alloys...