ការវិភាគបរាជ័យក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រសម្ភារៈ

Nguyên nhân hư hỏng vật liệu Các bản tin tức trên truyền hình luôn tập...

ការវាស់ស្ទង់ចរន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ ល្បឿនលឿនដោយចរន្ត eddy

High Performance Industrietechnik GmbH Có trụ sở chính tại Ranshofen, Áo, HPI phát triển, sản...

Ăn mòn Sulfide hóa cánh lá tuabin ở nhiệt độ cao

Sulfide hóa là quá trình các ion sulfide phân tán vào phân tử hoặc vật...

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃវិធីសាស្ត្រសាកល្បងបច្ចុប្បន្ន eddy (ET/ECT)

Tìm hiểu về cách thức hoạt động của Kiểm tra dòng điện xoáy, những ưu...

ដំណោះស្រាយវាស់វែងច្បាស់លាស់

Các giải pháp đo lường Nhanh chóng, chính xác Các giải pháp đo lường Kiểm...