ការធ្វើតេស្តចំណងថើបនៅក្នុងសមា្ភារៈផ្សំ

Mở đầu Nhu cầu về các cấu trúc mạnh hơn, nhẹ hơn trong ngành hàng...

ការវិភាគបរាជ័យក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រសម្ភារៈ

Nguyên nhân hư hỏng vật liệu Các bản tin tức trên truyền hình luôn tập...

គោលការណ៍នៃការវាស់កម្រាស់សម្ភារៈដោយរលក ultrasonic

Đo độ dày bằng siêu âm là một kỹ thuật kiểm tra không phá hủy...

បច្ចេកទេសវាស់កម្រាស់ Ultrasonic រំលងស្រទាប់ថ្នាំលាប

Ứng dụng: Đo chính xác độ dày thành còn lại của ống kim loại, bể...

Dày hay mỏng: Ứng dụng XRF đo chiều dày lớp phủ mạ

Khách hàng của chúng tôi sử dụng máy phân tích huỳnh quang tia X XRF...

Đánh giá ăn mòn bằng phương pháp siêu âm dùng đầu dò kép

Đặt vấn đề Tất cả các vật làm bằng cấu trúc kim loại thông thường...