ការថតចម្លងកាំរស្មីអ៊ិច (XRD) និងកម្មវិធី

XRD là gì? XDR là viết tắt của từ X-Ray diffraction trong tiếng Anh, có...

XRD (pXRD) trong phân tích pháp y, chất nổ và ma túy ngoài hiện trường

Ma túy là chất gây nghiện, mức độ nguy hiểm khi sử dụng không thể...

Phân tích pháp y hiện trường vụ nổ và tìm nguồn gốc thuốc nổ

GIỚI THIỆU Một chiếc túi xách được bỏ lại trên con phố đông đúc, căn...

តារាងស្ថិតិនៃកម្មវិធី XRF

Application Handheld XRF Alloy QA/QC Alloys and Metals Handheld XRF Analyzer Petrochemical & Power Alloys...

Các ứng dụng phân tích nhiễu xạ tia X (XRD)

The BTX II is a small, low cost benchtop combined XRD-XRF system. It is easy...