Communauté

Được thiết kế cho người mới bắt đầu tìm hiểu NDT và các chuyên gia, Centre de connaissances là cổng thông tin kiến thức về NDT.

Améliorez vos connaissances des outils de test grâce à des programmes de formation complets qui vous aident à respecter des normes spécifiques. Le Centre espère également être un lieu de partage de connaissances et d'idées, explorer les ressources ci-dessous et faire partie de la communauté VISCO.

Forum Facebook Discuter

Kiến thức cơ bản

Khi thực hiện kiểm tra không phá hủy, tình trạng của phôi được kiểm tra mà không làm hư hỏng vật liệu. Các phương pháp thử nghiệm riêng biệt dựa trên các hiệu ứng vật lý khác nhau. Cơ sở dữ liệu kiến ​​thức của chúng tôi cung cấp một số kiến ​​thức cơ bản cho các kỹ thuật NDT.

Propriétés matérielles

Trong khi các phương pháp phá hủy có ưu điểm là cho kết quả trực tiếp, còn các phương pháp NDT chỉ cho được các kết quả gián tiếp thông qua so sánh đối chứng với mẫu chuẩn. Đặc tính vật liệu luôn là các giá trị cần được quan tâm trong khi tiến hành các phương pháp kiểm tra NDT.

Các đặc tính vật liệu được liệt kê ở đây lấy từ nhiều nguồn khác nhau. Khi sử dụng cần kiểm tra lại với các tài liệu khác do tính chính xác của các nguồn chưa được kiểm chứng.

 

Blog

voir plus

Vidéo