Contrôle par ultrasons Phased Array des soudures CRA et multi-matériaux (Dissimilar Weld Material)

Ngành công nghiệp ngày càng sử dụng nhiều các mối hàn Austenit và các mối...

Avancées dans l'utilisation des ultrasons dans l'inspection des soudures 9% Ni dans les réservoirs de GNL

Bồn bể chứa LNG Các bồn bề chứa LNG yêu cầu nhiệt độ siêu lạnh...

Inspection Advanced Phased Array pour les soudures d'accès unilatérales

Các phương pháp kiểm tra siêu âm hỗ trợ hình ảnh như kiểm tra siêu...

Kiểm tra mối hàn 95 mm (3.74 in.) đa thành phần kim loại sử dụng đầu dò A26 Dual Linear Array™ (DLA)

Giới thiệu Trong lĩnh vực dầu khí, hóa dầu và sản xuất điện, các thành...