BTX III Analyseur de spectre XRD de bureau

Máy phân tích XRD BTX™ III XRD cung cấp phân tích định lượng khoáng vật đáng tin cậy trong một thiết kế nhỏ gọn, để bàn. Phần mềm mạnh mẽ kèm với máy phân tích tia X cải tiến để tăng tốc độ và độ nhạy phép đo.

The BTX™ III XRD analyzer offers reliable quantitative mineralogy of major and minor components in a compact, benchtop design. Powerful software is paired with an improved X-ray detector for increased speed and sensitivity.

Contacter pour un devis