Sulfide corrosion of turbine blades at high temperature

Sulfide hóa là quá trình các ion sulfide phân tán vào phân tử hoặc vật...