TomoView ultrasound data analysis software

TomoView là công cụ mạnh trên PC sử dụng cho thiết kế, thu nhận dữ liệu, mô hình hóa và phân tích tín hiệu siêu âm.

TomoView is a powerful and flexible PC-based software used for design, data acquisition, visualization, and analysis of ultrasonic signals. View in Olympus website (English).

Contact for a quote