Vanta XRF product line for QA/QC in industrial production

Máy phân tích XRF cầm tay Vanta trong hoạt động QA / QC cung cấp phân tích hóa học vật liệu cụ thể để xác định nhanh chóng và chính xác các kim loại tinh khiết và các loại hợp kim khi độ chính xác của vật liệu cần được kiểm soát.

Vanta handheld XRF analyzers for manufacturing QA/QC provide highly specific material chemistry to quickly and accurately identify pure metals and alloy grades when material accuracy is critical.

Contact for a quote