Đầu dò dòng xoáy kiểm tra điểm (spot probe)

Đầu dò dòng xoáy kiểm tra điểm (spot probe) được sử dụng để phát hiện các khuyết tật cả trên và dưới bề mặt. Đường kính cuộn dây lớn và hoạt động ở tần số thấp thuận lợi cho việc quét các khu vực lớn hơn nhưng cũng làm tăng kích thước khuyết tật tối thiểu phát hiện được; thường bằng một nửa đường kính đầu dò.

Spot probes are used for discovering flaws both on and below surfaces. Their large coil diameter and low frequency operation are advantageous for scanning larger areas and providing an increased detectable flaw size; typically equal to one-half of the probe diameter.

Contact for a quote