8.1. HỆ THỐNG KÝ HIỆU VẬT LIỆU TRÊN THẾ GIỚI
8.2. KÝ HIỆU THÉP THEO TIÊU CHUẨN ISO