6.1. ĐỒNG VÀ HỢP KIM CỦA ĐỒNG
6.2. NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM
6.3. THIẾC, CHÌ VÀ HỢP KIM CỦA CHÚNG
6.4. HỢP KIM LÀM Ổ TRƯỢT